Utlysning av stipendmidler knyttet til Demeter-foredlingsvirksomhet

På vegne av Huseby-stiftelsen forvalter styret for Stiftelsen Fokhol Gård stipendmidler avsatt til utdanning knyttet til Demeter-foredlingsvirksomhet. Formålet med stipendet er å styrke norsk kompetanse og bredde innen bearbeiding og produktutvikling av biologisk-dynamiske råvarer.

Med utdanning menes læretid/praksisperiode i etablert Demeter-bedrift, kurs og seminarer som kan bidra til Demeter-sertifisert virksomhet, spesialisering innen ett bestemt fagområde, samt andre relevante kompetansehevende tiltak. Utdanningsstipendet kan tildeles både til enkeltpersoner og til bedrifter som har eller har mål om Demeter-sertifisering. Utdanningen kan skje i Norge eller i utlandet, men hvor formålet er at kunnskapen skal komme norsk virksomhet til gode.

Det kan søkes om stipend for inntil en to-årsperiode. Det er avsatt i underkant av 400 000 kroner til stipend/er. Søker bes om å redegjøre om intensjoner, aktuelle utdanningstiltak, og hvordan kunnskapen ønskes brukt i norsk sammenheng.

Eventuelle videre spørsmål rundt utlysningen kan rettes til Inger Ivarrud, styremedlem for Stiftelsen Fokhol Gård; ingerivarrud@gmail.com, tlf. 902 27 082.

Søknadsfrist: 22. juni 2018.

Søknad sendes per e-post til ingerivarrud@gmail.comeller i brev til Inger Ivarrud, Fokholgutua 216, 2335 Stange.