Gårdsbeskrivelse veileder

Skjema for Veileder til gårdsbeskrivelse for biologisk-dynamisk

1.4

Gårdsbeskrivelse for biologisk-dynamisk landbruk – veileder

 

 

Institusjon:

Produsent:

Adresse:

Samarbeid/samdrift:

 

Revisor:

 

 

 

Del 1:   Gården som helhet/organisme/individualitet:
 

Stikkord:  –   omlegging av hele gårdsenheten        –    mangfold

–   selvforsynt med fôr og gjødsel           –   mekanisering

–   balanse mellom areal og husdyr

 

Del 2:   Plantedyrking/jordkultur/skifteplan:
 

Stikkord:

–     vekstskifte, balanse eng-åker

–   plantevern

–        jordarbeiding

–   under-/mellomkulturer

–        såfrø, eget/innkjøpt

 

Del 3:   Dyrehold:
 

Stikkord:      –     dyrene som organer i gårdsorganismen

–        sammensetning av husdyrholdet

–        bier

–        dyreetikk, -velferd og –adferd, utegange

–        kyr med horn

–        beiting, fôring, eget/innkjøpt

 

Del 4:   Gjødselstell/kompostering:
 

Stikkord:     – gjødsellagring, gjødselslag

–        kompostplass, -praksis, -innblanding og –bruk

–        innkjøpte driftsmidler

 

Del 5:   Biologisk-dynamiske preparater:
 

Stikkord:     –    tillaging/kjøp av preparater

–        funksjon og bruk av preparatene

·       i kompost

·       i gjødsel og urin

·       på jord og planter

–    bruk av såtabell

 

 

   Beskrivelse av dokumentasjon for bruk av preparater

Hvor blir preparatbruken notert, og hvor blir dette oppbevart

 

Del 6:   Landskap/biologisk mangfold:
 

   Beskrivelse av gården i landskapet

 

   Stikkord:  –     beliggenhet                         

                     –     arrondering

                     –     omgivelser

                     –     natur og klima

 

 

   Målsetting

 

Stikkord:     –     stell av landskapet

–        mikroklima og beplantninger

–        botanisk artsmangfold

–        landskapet som plass for mennesker og dyr, tilretteleggelse for friluftsliv

–        ville dyr, fugler og insekter, bekker og dammer

 

Del 7:   Menneskelige/sosiale forhold:
 

Stikkord:    –      gården som sosial organisme – sosial impuls

–        andelslandbruk

–        medarbeidere, praktikanter

–        eiendomsforhold

–        samarbeid, omsorgsarbeid

–        opplæring, studiearbeid, åpen gård, markvandringer

–        kontakt med barnehager, skoler eller andre institusjoner

 

Del 8:   Omsetning:
 

Stikkord:    –      selvforsyning

–        gårdssalg, direktesalg, andelsjordbruk, forbrukerforeninger, torgsalg

–        salg til landbrukssamvirke, økogrossister og lignende

–        merking og pakking

 

Dato: Produsentens underskrift:

 

Dato for saksbehandling: Underskrift av en i Demeterforvaltningen:

 

Følgende punkter i gårdsbeskrivelsen kan utbedres:

 

Her vil Demeterforvaltningen gi tilbakemelding på innhold, og om enkelte punkter trenger utfyllende innhold.

Eksempel:

Stikkord nedskrevet: I del 1 er det skrevet at høner holdes konvensjonelle pga. mangelfull tilgang på kraftfôr.

Tilbakemelding: Det bør fremkomme hva som gjør at det vanskelig å skaffe biologisk-dynamisk dyrket kraftfôr og hva en tenker å gjøre, og evt. når, for å kunne imøtekomme kravet om at hele driften skal legges om innen fem år.

Del 9:    Vedlegg
1.

 

2.

 

3.