Egenerklæringsskjema for Regler for birøkt og produkter fra bihold

Egenerklæring om tilleggsregler for biodynamisk birøkt[1]

DEMETER

 

 Skjema finner du her:  1.EGENERKÆRING DEMETER Birøkt 2017

 

Biologisk-dynamisk Forening eier varemerket Demeter i Norge og Debio utfører revisjon av biodynamiske gårder etter avtale med foreningen.

Demeterforvaltningen er ansvarlig for Demeter-godkjenningen i forhold til hver enkelt produsent. Hvis revisjon er gjennomført uten anmerkninger vil Debio utstede Demeter-godkjenning. Hvis det er påvist avvik eller behov for dispensasjoner fra Demeter-regelverket vil saken behandles av Demeterforvaltningen. Styret i Biologisk-dynamisk Forening er ankeinstans.

 

I denne egenerklæringen skal du årlig beskrive hvilke regler som er imøtekommet siden forrige revisjonsbesøk og kommentere hva som er utført. Når kravene ikke er oppfylt, benyttes kommentarfeltet til å forklare forbedringstiltak og det kan samtidig føres inn en frist for når avviket skal være lukket. Avvik fra driftsreglene kan medføre sanksjoner.

Revisoren plukker årlig ut enkelte fokusområder og kontrollerer disse. Hvilke driftsregler som kontrolleres vil variere fra år til år.

 

Egenerklæringen må fylles ut før den årlige revisjonen. Vær oppmerksom på at det under hver driftsregel kan være flere forhold som må kommenteres.

 

Driftsregel Stikkord Regel fulgt Kommentar/aktuelle forbedringstiltak Frist
Eksempel Eksempel J eller N

Evt. X når ikke relevant

Beskriv evt. dispensasjoner

Forklaringer/kommentarer/forbedringstiltak

Eks.
Egenerklæringen gjelder følgende periode:     
2 Plassering av bigård Dispensasjon?
3 Kuben
3.1 Innvendig behandling
3.2 Utvendig behandling
3.3 Rengjøring og desinfeksjon
4 Avl og økning av samfunn

 

Unntak? Dispensasjon?
4.1.1 Kjøp av samfunn og dronninger
4.1.2 Vingeklipping
4.2 Metoder for økning av honningproduksjonen
4.3 Raser
4.4 Voksbygg
4.4.1 Vokstavler i yngelrommet
4.4.2 Byggevoks i skattekassene
4.4.3 Voksens opprinnelse
4.4.4 Håndtering av voks
4.4.5 Lagring av vokstavler
4.5.1 Overvintring
4.5.2 Nødfôring
4.5.3 Drivfôring
4.5.4 Fôring av svermer og avleggere
4.5.5 Pollen
5.1 Slynging og pressing
5.2 Lagring av honning
5.3 Kvalitetsanalyse
6 Bienes helse
7 Sertifisering
8 Omlegging
9 Handel med innkjøpte produkter
10 Demeter merking

 

 

Denne egenerklæringen med revisors rapport legges til grunn for videre saksbehandling som ligger hos Demeterforvaltningen.

Saksbehandlingen vil først bli fullført når eventuelle ettersendinger er mottatt, eller når eventuelle avvik er meldt lukket, eller frist for lukking av avvik er utløpt.

 

Når det er hensiktsmessig vil saken samkjøres med saksbehandling for økologisk produksjon.

 

 

 

Dato og sted                                                                Underskrift gårdbruker

 

 

 


 

[1] En godkjenning for Demeter forutsetter at alle krav i offentlig regelverk for økologisk produksjon er oppfylt.