Regler for birøkt og produkter fra bihold

 

Regler for birøkt

og produkter fra bihold

for anvendelse av Demeter-merking

 

 

Gjelder fra og med 1.mai 2017

 Oppdatert versjon på engelsk av juni 2018, se lenke her: DI bee stds Demeter Biodynamic 18-e

Skal implementeres i hvert land innen 1. juli 2019.

Regelverksutvalget for Demeter
Oslo, april 2019

Biologisk-dynamisk Forening
Fokholgutua 216, 2335 Stange                                                                                                                              
epost:biodynamisk@biodynamisk.no
www.biodynamisk.no

 


 

 Innholdsliste

 

 1. Utgangspunkter                                                         
 2. Plassering av bigårder                                             
 3. Kuben                                                                             

3.1. Innvendig behandling

3.2. Utvendig behandling

3.3. Rengjøring og desinfeksjon

 1. Metode                                          

4.1. Avl og utvidelse av bisamfunnet

4.1.1. Å kjøpe inn samfunn og dronninger

4.1.2. Vingeklipping

4.2. Metoder for økning av honningproduksjonen

4.3. Raser

4.4. Voksbygg

4.4.1. Vokstavler i yngelrommet

4.4.2. Vokstavler i skattekasser

4.4.3. Voksets opprinnelse

4.4.4. Håndtering av voks

4.4.5. Lagring av vokstavler

4.5     Fôring

4.5.1 Overvintring

4.5.2 Nødfôring

4.5.3 Drivfôring

4.5.4 Fôring av svermer og avleggere

4.5.5 Pollen

 

 1. Høsting av honning

5.1. Slynging og pressing

5.2. Lagring av honning

5.3. Kvalitetsanalyse

 1. Bienes helse 
 2. Sertifisering 
 3. Omlegging 
 4. Handel med innkjøpte produkter
 5. Demeter-merking av bienes produkter 

 

 

Bilag 1 Kvalitetskrav

Bilag 2 Tillatte behandlinger og middel

Bilag 3 Transport, tapping, oppvarming

 

 ———————————————————————————————–

 

 

 1. Utgangspunkter

For godkjenning av virksomheter innen landbruk, hage, birøkt eller fruktdyrking samt skogsbruk skal virksomheten følge Demeter-reglene samt oppfylle Økologi-forskriften og følge Forskrift om birøkt.
Biologisk-dynamisk Forening eier varemerket Demeter i Norge og Debio utfører revisjon av biodynamiske gårder etter avtale med foreningen. Demeterforvaltningen sertifiserer.
Demeterforvaltningen er ansvarlig for Demeter-godkjenningen i forhold til hver enkelt produsent. Hvis revisjon er gjennomført uten anmerkninger vil Debio utstede Demeter-godkjenning. Hvis det er påvist avvik eller behov for dispensasjoner fra Demeter-regelverket vil saken behandles av Demeterforvaltningen. Styret i Biologisk-dynamisk Forening er ankeinstans.

 

Biene har alltid vært en del av menneskenes kultur. Bisamfunnets sosiale organisasjon, relasjonen mellom biene og lyset, samt deres evne til å leve av blomster, er en anledning for ærbødighet og beundring. Bisamfunnet er i dag avhengig av menneskelig pleie. Å styrke bisamfunnet er en viktig målsetning for Demeter birøkt.

De store områdene biene flyr over, og den nåværende pleie av dyrkingslandskap, gjør at man ikke kan forvente seg at de henter sitt fôr kun eller overveiende fra biodynamisk dyrkede områder. Derfor er det viktige i Demeter-birøkten, ikke den direkte forbindelsen mellom fôr dyrket på den egen gård som er tilfellet med annet dyrehold, men måten biene røktes og pleies på, og i hvor stor grad man lar de uttrykke sine medfødte instinkt.

Birøkteren som arbeider i en biodynamisk sammenheng forsøker for det første å møte bisamfunnets naturlige behov. Røkten er strukturert slik at biene fritt kan utvikle sine naturlige behov. Demeter-birøkteren tillater bisamfunnet å bygge sine egne vokstavler. Grunnen til deres reproduksjon, vekst, forynging og spredning er svermeprosessen. Egen honning er en forutsetning for å støtte bisamfunnet gjennom vinteren.

Takket være deres aktivitet som pollinatorer og som bærere av bigift som har en stimulerende effekt på plantenes liv og på naturen, er bienes arbeid svært viktig for alt liv. Fortjenesten av å ha bier på dyrket mark oppleves med økt avling og kvalitet på mange dyrkede vekster. Bienes nærvær er derfor veldig viktig, og birøkt er anbefalt på hvert sted det dyrkes biodynamisk.

 

 1. Plassering av bigård

Biodynamiske og økologiske dyrkede områder, eller ukultiverte og ville områder, foretrekkes for oppstillingsplass for bigårder. De biodynamiske feltpreparatene skal sprøytes hvert år, minimum i den umiddelbare nærhet til overvintringsplassen.

Hver bigård får kun ha så mange bikuber at det er tilgang til tilstrekkelig mengde pollen og nektar i området.

 

Ved valg av plass for bigården skal man ta nøye hensyn til at bienes produkter ikke blir forurenset av miljøgifter.

Ved mistanke om forekomst av miljøgifter i omgivelsene må alle produktene fra bisamfunnet testes, og om testen viser forurensning skal plassen forlates.

Oppstillingsplass, både tilfeldig og permanent, skal dokumenteres nøye. Sesongmessige flyttinger skal dokumenters i en plan som skal inneholde informasjon som type plass, grunneier, tid for oppstilling, fôrkilde, antall kuber.

 

 1. Kuben

Med unntak av festematerialer, tak og netting i metall, skal kuben bestå av naturmaterialer som tre, halm og leire.

 

3.1 Innvendig behandling

Innsiden av kuben skal kun behandles med bivoks og propolis fra Demeter-birøkt.

 

3.2 Utvendig behandling

Utsiden av kuben skal kun behandles med naturlig, økologisk sertifisert, ikke-syntetisk impregnering.

 

3.3 Rengjøring og desinfeksjon

Kuben får kun rengjøres mekanisk eller med varme; flammer og varmt vann.

 

 1. Metode

4.1 Avl og økning av samfunn

Sverming er den naturlige måten for økning av samfunnet på og den eneste tillatte metoden for å øke antallet bisamfunn. Å forebygge sverming gjennom å skape en kunstig sverming med den gamle dronningen er tillatt. For ytterligere økning av antall bisamfunn må resten av samfunnet deles opp i avleggere.

Som med alt dyrehold er en viss avling nødvendig. Svermedriften er utgangspunktet for dronningcelle-produksjon. Erstatning av en gammel dronning med en dronning som er produsert gjennom svermeprosessen er tillatt avl.

Unntak får kun gjøres ved spesielle omstendigheter og da kun med Demeterforvaltningens samtykke.

Kunstig dronningavl (omlarvning) er ikke tillatt.

Inseminering eller bruk av genmodifiserte bier er ikke tillatt.

4.1.1 Å kjøpe samfunn og dronninger

Birøkten får ikke være avhengig av kjøp av bisamfunn, svermer eller dronninger. Innkjøpte bier må, når dette er mulig, være fra andre Demeter-birøktere. Om dette ikke er mulig å få tak i skal de være fra økologisk sertifiserte birøktere. Samfunn som hverken er av Demeter eller økologisk opprinnelse får kun integreres uten vokstavler.

 

4.1.2 Vingeklipping

Vingeklipping av dronninger er ikke tillatt.
4.2 Metoder for økning av honningproduksjonen

Gjentagende eller systematisk sammenslåing av bisamfunn, i likhet med systematisk dronningbytte, er ikke tillatt.
4.3 Raser

Et birase tilpasset lokale forhold samt egnet for landskapet skal velges.
4.4 Voksbygg

Vokstavlene er en naturlig del i bisamfunnet. Derfor skal alle vokstavler være naturlig bygd. Naturlige vokstavler er bygd av biene selv uten hjelp av byggevoks. Naturlige vokstavler får bygges inn i faste eller flyttbare rammer. Remser av voks mellom veggene for å anvise tavlebygg kan anvendes.

 

4.4.1 Vokstavler i yngelrommet

Yngelrommet former en naturlig enhet. Både voksbygg og yngelrom må kunne vokse når bisamfunnet utvikler seg gjennom å bygge naturlige vokstavler. Yngelrom og rammestørrelse må utformes slik at yngelrommet kan ekspandere naturlig med vokstavlene.

Dronninggitter som systematisk metode er ikke tillatt. Unntak for dette er tillatt i en omstillingsperiode.

 

4.4.2 Byggevoks i skattekassene

Det er kun i skattekassene at byggevoks kan anvendes, men bør helst unngås også her.

 

4.4.3 Voksets opprinnelse

Voks som blir brukt til byggeanvisning samt byggevokstavler må være fra naturlig bygde vokstavler eller voks fra Demeter-birøkt.

Når dette ikke er tilgjengelig kan vokstavler eller voks av økologisk sertifisert opprinnelse anvendes. Vokstavler av konvensjonell opprinnelse må fases ut senest etter tre år, eller byttes mot voks fra Demeterbigårder. (Se også kapittel 8 om omlegging)

 

4.4.4 Håndtering av voks

Vokset får ikke komme i kontakt med løsemidler, fortynningsmidler, blekemidler eller lignende. Utstyr og beholdere må være av ikke-oksiderende materialer og behandlet med ikke-oksiderende materialer.

 

4.4.5 Lagring av vokstavler

Kun substanser inkludert i bilag 2 kan anvendes for å beskytte lagrede vokstavler mot voksmøll.

 

4.5 Fôring

4.5.1 Overvintring

Honning og pollen er bienes naturlige fôr. Målsettingen er å innvintre de kun på egen honning. Der dette ikke er mulig skal det tilførte vinterfôret inneholde minimum 10 vektprosent honning av sukkerets vekt. Sukkeret bør være av Demeter-sertifisert opprinnelse. Kamomille og salt skal også tilsettes fôret.

Om det ikke finnes biodynamisk sertifisert kan økologisk sertifisert fôr brukes.

 

4.5.2 Nødfôring

Når fôring er nødvendig før sesongens første trekk kan samme prosedyre anvendes som for innvintring. Om nødfôring senere på sesongen og innen årets siste høsting er nødvendig, kan kun Demeter-honning brukes. Ved slike tilfeller er sukker ikke tillatt.

 

4.5.3 Drivfôring

Ingen form for drivfôring er tillatt.

 

4.5.4 Fôring av svermer og avleggere

For å bygge opp styrken hos svermer og avleggere kan man fôre som ved innvintring.

 

4.5.5 Pollen

Ingen form av pollen-erstatning er tillatt.

 

 1. Høsting av honning

5.1 Slynging og pressing

Ved all håndtering av honning som for eksempel slynging, pressing, siling, rensing og tapping, kan temperaturen ikke overstige 35°C. Filtrering under trykk er ikke tillatt. All oppvarming av honningen skal unngås. Honningen skal tappes direkte, før den krystalliserer, i glass- eller metall forpakninger tiltenkt forbrukeren.
Ved spesielle omstendigheter kan annen lagring anvendes for senere tapping, se bilag 3.

 

5.2 Lagring av honning

Honning skal lagres lufttett i et mørkt miljø med konstant lav temperatur. Det er ikke tillatt å lagre honning i emballasje av plast.

 

5.3 Kvalitetsanalyse

De lovlige kravene og kriteriene tatt opp i bilag 1 må følges.

 

 1. Bienes helse

Bisamfunnet bør kunne takle en ubalanse av egen kraft. Oppgaver Demeter-birøkteren utfører har som mål å styrke og opprettholde bienes vitalitet og kapasitet til å klare seg selv.

Der sykdoms- og skadedyrbekjempning er uunngåelig kan man kun anvende behandlinger som er nevnt i bilag 2.

 

 1. Sertifisering

Sertifisering av Demeterbirøkt kan skje når birøkteren, eller den ansvarlige, kan vise til nødvendige kunnskaper og vise at Demeter-kravene følges. Produkter fra biene og bisamfunnet kan testes for ulovlige substanser om det ansees som nødvendig.

Hvis ulovlige substanser oppdages skal det undersøkes hvor disse kommer fra, og problemet løses gjennom konsultasjon mellom birøkter og revisor.

 

 1. Omlegging

En omleggingsplan skal opprettes, sertifisering skal skje innen 3 år etter omleggingsperiodens start.

“Under omlegging til Demeter” kan anvendes under forutsetning at det har gått 12 måneder siden siste tilfelle av bruk av ulovlige substanser, og om det gamle vokset i vokstavlene har blitt faset ut og erstattet med voks av økologisk opprinnelse.

Dette innledende byttet av voks behøver ikke gjennomføres om en analyse av vokset i begynnelsen av omleggingsperioden, eller under det første omleggingsåret, viser at vokset er rent. Dette betyr at voks fra de opprinnelige vokstavlene ikke får inneholde rester av ulovlige substanser. Demeterforvaltningen kan kreve at det tas prøver av vokset.

Regler og retningslinjer må følges fra og med første omleggingsår påbegynnes. Følgende unntak er tillatt under denne perioden:

– Delt yngelrom

– Dronninggitter

– Eksisterende vokstavler i yngelrommet bygd på voksbygg. Disse må bli erstattet med minst 30 % naturlig bygde vokstavler ved slutten av det første omleggingsåret.

 

 1. Handel med innkjøpte produkter

Salg av innkjøpte produkter på markeder og i gårdsbutikk er mulig. Men da skal følgende krav oppfylles:

 

– Separat regnskap for innkjøpte produkt

– Disse varenes identifikasjon, spesielt opprinnelse og produksjonsmåte, må være tydelig merket

– Egne og innkjøpte produkter må bokføres hver for seg

– Konvensjonelle produkter kan kun tas inn om de ikke finnes som Demeter eller økologisk sertifiserte

– Konvensjonelle produkter må være tydelig merket som konvensjonelle

– Samme Demeter eller økologiske produkt og konvensjonelle produkt får ikke tilbys for salg samtidig

 

 1. Demetermerking av bienes produkter

Merking av produkter fra biene som på noe vis nevner Demeter, f.eks. ”Honning fra Demetergård”, er kun tillatt om produktet kommer fra en sertifisert Demeter-bigård.

Dette krever at Demeters regler for birøkt følges.

Ved merking av Demeter-produkter skal reglene fra Demeterforvaltningen følges. Reglene finnes på ww.biodynamisk.no.

Komplette regler for merking av Demeter-produkter finnes i ”Demeter International labelling standards” (paragraf 4.1 og 4.5.1).

 

 

Bilag 1. Kvalitetskrav

 

Mattilsynets forskrifter om honning: Tillatt vanninnhold; normalt 20 %, lynghonning 23 %. Distasaktivitet og hydroxietylfurfurnivå (HMF), bestemt etter tilberedning og blanding;

 1. a) Diastasaktivitet (Shade-skala)

– som hovedregel laveste 8

– honning med lavt naturlig enzymnivå (f.eks. honning fra citrus) lavest 3

og en HMF-halt av høyst 15 mg/kg

 1. b) HMF

– som hovedregel høyst 40 mg/kg (med forbehold for kravene under punkt a, andre innrykk)

– honning av deklarert opprinnelse fra regioner med tropisk klima og blandinger av disse høyst 80 mg/kg

 

Bilag 2. Tillatte behandlinger og middel

Yngelutskjæring, varmebehandling av utstyr, kunstig sverming, urte-teer, maursyre, eddiksyre, melkesyra, oksalsyre, kaustisk soda til desinfeksjon av amerikansk yngelråte, økologisk sukker, salt.

I samfunn som må behandles akutt må honningen først høstes. Produkter fra behandlede samfunn kan ikke selges som Demeter under samme sesong.

 

Bilag 3. Transport, tapping, oppvarming

Om høstingen av en honningtype blir større enn det som gjennomsnittlig selges i løpet av året så kan den lagres i større beholdere for senere tapping forutsatt av følgende oppfylles:

 • Minst gjennomsnittlig års salg av hver honningtype må tappes direkte på forbruker-emballasje (glass eller metall) rett etter høsting og før krystallisering. Ved salg i parti og eksport er dette naturligvis ikke mulig.
 • Fullstendig dokumentasjon over hvor mye og av hvilken sort som tappes på hvilken størrelse og emballasje.
 • Honningen kan kun varmes opp slik at den kan tappes og skal da umiddelbart tappes.
 • Honningen får under ingen omstendigheter varmes så mye at den blir flytende.

Det er viktig å dokumentere all oppvarming og tapping av honningen. Alle detaljer vedrørende dato, kvantitet og hvilken metode som har blitt brukt må være tilgjengelig.

Kun indirekte oppvarming er tillatt. Oppvarming over 35°C skal unngås helt.