Vedtekter

  

 

Vedtekter for Biologisk-dynamisk Forening i Norge

Revidert og vedtatt på årsmøte 27.4.2021

 

 • 1. FORENINGENS NAVN OG TILHØRIGHET
  Foreningen er en ideell forening, og dens navn er Biologisk-dynamisk Forening i Norge. Foreningen samarbeider med Landbruksseksjonen ved Goetheanum i Dornach. Foreningen er medlem av Biodynamic Federation Demeter International.

 

 • 2. FORENINGENS FORMÅL
  Foreningens formål er å fremme utviklingen av – og forståelsen for den impuls som Rudolf Steiner har gitt for biologisk-dynamisk jordbruk, ernæring, hagebruk og landskapspleie.
  Dette blir gjort gjennom kunnskapsformidling og hjelp til medlemmer og interesserte for praktisering og utvikling av impulsen.        Foreningen har innregistrert og er eier av Demeter-varemerket i Norge og sørger for at rettighetene blir opprettholdt.

 

 • 3. MEDLEMSKAP
  Alle som ser noen berettigelse i foreningens formål kan være medlemmer.

 

 • 4. STYRET
  Foreningen skal ha et styre som består av styreleder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Leder og varamedlemmer velges for ett år, og styremedlemmer for to år. Alle kan gjenvelges. Valget skal gjøres slik at styremedlemmene velges to og to annethvert år slik at det blir minst to av styret som fortsetter påfølgende år. Leder velges av årsmøtet, forøvrig konstituerer styret seg selv.

Lederne for Demeterforvaltningens mandatgrupper skal innkalles til alle styremøter som observatør. Når lederne er forhindret fra å møte, skal et annet medlem av Demeterforvaltningen innkalles.

Oikos – Økologisk Norge inviteres til å utpeke et medlem til styret i Biologisk-dynamisk Forening. Biologisk-dynamisk Forening har forslagsrett, og vedkommende skal være medlem av foreningen.
Styret er foreningens utøvende organ mellom årsmøtene. Styret ansetter daglig leder.

 

 • 5. ÅRSMØTET
  Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet godkjenner årsberetning og arbeidsplan, regnskap og budsjett. Årsmøtet velger styre, revisor og valgkomité, og styret legger fram en rapport som omfatter Demeterforvaltningens sammensetning og arbeid. Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkallingen skal ha stått i HERBA eller sendes til medlemmene senest tre uker før møtet holdes. Styret eller årsmøtet kan innkalle til ekstraordinært årsmøte med samme retningslinjer for innkalling.

Årsmøtet fastsetter medlemskontingent.

 

 • 6. DEMETERFORVALTNINGEN
  Demeterforvaltningen består av to mandatgrupper med minimum to medlemmer hver:
  Regelverksutvalget for Demeter, som utarbeider og oppdaterer Demeter-regler som
  grunnlag for bruken av Demeter-merket i Norge, og som sertifiserer gårdsbruk og foretak.
  Demeter Norge, som forvalter bruken av Demeter-merket, og som ivaretar økonomiske
  forhold og markedsføring.
  Demeterforvaltningen utnevnes av styret og får sitt mandat fra styret som den rapporterer
  til.

 

 • 7. REGNSKAPET
  Regnskapet skal følge kalenderåret. Regnskapet forelegges årsmøte til godkjenning i revidert stand. Et eventuelt overskudd skal anvendes til å realisere foreningens formål.

 

 • 8. ENDRINGER OG VEDTEKTER
  Beslutning om endring av vedtektene fattes av årsmøtet og skal, for å være gyldig, vedtas av minst to tredjedeler, 2/3, av de medlemmer som deltar i avstemningen og i to på hverandre følgende årsmøter.

 

 • 9. OPPLØSNING AV FORENINGEN
  Foreningen kan oppløses ved beslutning av to på hverandre følgende årsmøter, som avholdes med minst en måneds mellomrom og når det vedtas av minst to tredjedeler, 2/3, av de tilstedeværende medlemmer.
  Ved oppløsning av foreningen skal all gjeld betales. Deretter gis foreningens eventuelle netto formue og eiendeler til saker som faller inn under foreningens formål. Ved beslutning om foreningens oppløsning påhviler det styret på det andre møte å fremlegge forslag til hvilke saker en eventuell netto formue og eiendeler skal tilfalle.