Gårdsbeskrivelse

Skjema for gårdsbeskrivelse finner du her: gårdsbeskrivelsen.

Skjema i WORD finner du her:  Gårdsbeskrivelse for biologisk-dynamisk.word

GÅRDSBESKRIVELSE FOR

BIOLOGISK-DYNAMISK LANDBRUK

 

Biologisk-dynamisk jordbruk tar utgangspunkt i en helhetlig metode der hele gården sees på som en gårdsorganisme. Regelverket er blant annet med på å sikre at forbruker kan stole på at produkter er kontrollert og godkjent i forhold til gjeldende regler. Likevel er det ønskelig å få frem flere elementer om gårdsdriften, som er med å beskrive en helhet, enn det som fremkommer i regelverket.

 

Hensikten med gårdsbeskrivelsen er å ha et supplement til regelverket der den enkelte har mulighet til å få frem intensjonene med sitt gårdsbruk. Gårdsbeskrivelsen er en beskrivelse av den eksisterende eller planlagte biologisk-dynamiske driftsenheten over en flere års periode, og skal være med å beskrive tiltak som gjøres for å oppfylle kravene i regelverket, og for å imøtekomme gårdens intensjon om en helhet. Det er viktig å selv følge opp gjeldende og fremtidige intensjoner, som fremkommer i gårdsbeskrivelsen. Demeterforvaltningen vil også med gårdsbeskrivelsen få et viktig overblikk over prioriteringer og utvikling innen det biologisk-dynamiske arbeidet i Norge.

 

Gårdsbeskrivelsen vil ikke være et dokument som avgjør en eventuell godkjenning, men mer et viktig supplement når det enkelte driftsopplegget skal vurderes årlig. Demeterforvaltningen vil på denne måten ha et bedre vurderingsgrunnlag, og ønsker at gårdsbeskrivelsen fylles ut før revisoren kommer på revisjon.

 

Gårdsbeskrivelsen utfylles en gang og revideres ved behov. Den blir innhentet ved revisjon og gjennomgått av Demeterforvaltningen. Dersom det er punkter eller områder som trenger tilbakemelding vil Demeterforvaltningen skrive kommentarene på siste siden i gårdsbeskrivelsen. Videre blir gårdsbeskrivelsen oppbevart sammen med driftsbeskrivelsen hos Debio og med en kopi hos Demeterforvaltningen.