Nytt regelverk for økologisk produksjon

Nå kommer nytt regelverk!

EUs regelverk for økologisk produksjon vil snart bli gjeldende i Norge. Det betyr at norske økologiske produsenter innen kort tid må gjøre nødvendige tilpasninger for å oppfylle nye krav.

Økologiske produsenter i EU-landene har fulgt nytt økologiregelverk siden 1. januar 2009. Nå blir dette regelverket med endrings- og gjennomføringsrettsakter også gjeldende i Norge og Island. Eksakt tidspunkt for når det formelt blir tatt inn i EØS-avtalen vet vi ikke, men mest sannsynlig blir det gjeldende i Norge med det første. Det er derfor viktig at virksomhetene gjør forberedelser til de nye regelverkskravene, og planlegger driften ut i fra dette. Dersom det skulle være spesielle problemstillinger, kan Debio kontaktes.

EU–forordningene som ble fastsatt i 2007 og 2008 er videreutviklet og endret en rekke ganger. Mattilsynet har på vegne av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet hørt regelverket løpende. De fleste av endringene er derfor godt kjent allerede.

Det vil fastsettes en ny økologiforskrift og Mattilsynet vil oppdatere veilederne på området.

Viktige kommende endringer i økologiregelverket:

Krav til minimum 50% fast dekke i sauefjøs

Norge har i dag et nasjonalt unntak fra kravet til minimum 50 % fast dekke i sauefjøs. Dette unntaket opphører i den nye økologiforskriften, noe som betyr at sauefjøs etter endringene må ha minimum 50 % fast dekke. Gjeldende krav til størrelse på innearealet videreføres, med minimum 1,5 m² per dyr hvorav minst 0,75 m² må være tett gulv. Husdyrrom skal ha en bekvem, ren og tørr ligge- og hvileplass med tilgang på strø.

Samarbeid mellom rådgivningstjenesten og økologiske saueprodusenter vil være nyttig for å finne de beste praktiske løsningene innenfor regelverket. NIBIO har gjennomført en kartlegging av alternative løsninger til spaltegulv i sauefjøs .

Innstramming i krav til bruk av lokalprodusert fôr

I svine- og fjørfeproduksjonen blir det innført et krav om bruk av minimum 20 % fôr fra egen virksomhet eller som er produsert i regionen. Dette omfatter også kraftfôr som blir levert av fôrvirksomheter. For drøvtyggere blir det et krav om at 60 % av fôret skal komme fra egen virksomhet eller fra regionen, og her er ikke fôr fra fôrvirksomhetene med i beregningen.

«Region» vil i Norge tolkes som «Norge og nærliggende områder i Norges naboland».

Innstramming til parallellproduksjon ved dyrking av flerårige vekster

For flerårige vekster med en produksjonsperiode på minimum 3 år (for eksempel frukt, rips, solbær) blir det krav om å bruke ulike sorter som lett kan skilles fra hverandre dersom det drives parallellproduksjon (både økologisk og konvensjonell produksjon). Dersom sortene ikke lett kan skilles fra hverandre må det foreligge en godkjent plan for omlegging av hele arealet innen 5 år.

Oppdaterte lister for tillatte innsatsvarer og tilsetningsstoffer i økologisk produksjon

Regelverksendringene innebærer oppdaterte lister og endret utvalg av tillatte innsatsvarer og tilsetningsstoffer i økologisk mat og fôr. Det nasjonale forbudet mot bruk av kopper som plantevernmiddel blir fjernet. Det innføres et forbud mot bruk av konvensjonell fjørfegjødsel hvor dyra har blitt fôret med koksidiostatika. Det nåværende kravet om søknad om tillatelse til Debio for bruk av spesifikke innsatsvarer erstattes med dokumentasjonskrav.

Forenkling for økologisk slaktekyllingproduksjon

Det innføres en kortere hvileperiode for utearealet for økologisk slaktekyllingproduksjon på en måned. Tre måneder videreføres for øvrig økologisk fjørfeproduksjon.
Bruk av EU-logoen

Det nye regelverket gir rett til bruk av EU-logoen på all ferdigpakket økologisk mat som blir produsert og pakket i Norge. Det blir imidlertid ikke obligatorisk å bruke EU-logoen. Ved bruk av EU-logoen skal ingredienser fra Norge merkes med opprinnelse «ikke-EU landbruk». Hvis alle ingrediensene med unntak av inntil 2 % har opprinnelse i Norge, kan produktet merkes med «Norge» som opprinnelsesland. Kodenummeret for kontrollorganet skal stå i samme synsfelt som EU-logoen, og Debios kodenummer er NO-ØKO-01. Det er spesifikke kriterier til utforming, sammensetning, størrelse og formgivning av EU-logoen. Ø-merket kan brukes videre som i dag.

Detaljert regelverk for økologisk akvakulturproduksjon og økologisk vin

Det økologiske EU-regelverket som er en del av EØS-avtalen per i dag, omfatter ikke detaljerte regler for produksjon av økologiske akvakulturprodukter og økologisk vin. Med nytt EU-regelverk blir rettsakter på disse områdene gjeldende i Norge. For økologisk akvakulturproduksjon har vi til nå hatt en nasjonal forskrift med tilsvarende regler som i EU-regelverket.
For spørsmål kontakt Debio: kontor@debio.no
Saken er levert av Mattilsynet