Ledige stillinger på Sogn Jord- og hagebruksskule

Ledige stillingar frå hausten av

Om arbeidsgiver:

Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) ligg sentralt i Aurland kommune – ein vidaregåande skule med landsline i økologisk landbruk med plass til 52 elevar fordelt på Vg2 Landbruk og gartnarnæring, økologisk og Vg3 Landbruk, økologisk. Eit allsidig økologisk drive skulegardsbruk er sentralt i undervisinga. Skulen har gartneri, gardsbutikk, internat, ulike typar foredlingslokale og Ressurssenter (oppdrag, kurs og fagleg utviklingsarbeid).

Om stillingane:

Frå 1. august 2018 har SJH ledig desse stillingane:

Det er mogleg å søkja på tvers av stillingane. Skulen kan tilpassa stillingsprosentane etter søkjar sine kvalifikasjonar og mulegheiter.

Ansvars- og arbeidsområde

Krav til utdanning og praksis

Ønska personlege eigenskapar

For stillingane gjeld:

Den som blir tilsett må legge fram politiattest av nyare dato, jf. Opplæringslova §10-9.

Interesserte er velkomne til å ta kontakt med rektor Aksel Hugo, tlf. 479 70 862 

Søknad med fullstendig CV skal sendast elektronisk. Sjå utlysing og søk via Sogn og Fjordane fylkeskommune si nettside her: Ledige stillingar ved SJH

Vitnemål og attestar skal leggast fram ved eventuelt intervju.

Det blir teke atterhald om at overtalige ved andre skular kan ha rett til utlyst stilling.

Søknadsfrist: 16. mai 2018

Her kan du lese om dei nåverande lærarane på SJH.