Landbruk-Norge støtter Biodynamisk Forening

Støtte til Biologisk dynamisk Forening – organisasjonsstøtte- statsbudsjettet LMD 2023. jf. Kap. 1138, post 70

Organisasjonene som har undertegnet dette brevet ønsker å gjøre Landbruks- og matdepartementet og Næringskomiteen oppmerksom på hvor viktig Biologisk dynamisk Forening (BdF) er innenfor det norske jordbruket og i nettverket knyttet opp mot dette. BdF har bidratt vesentlig til utvikling av et allsidig norsk landbruk, både agronomisk, organisatorisk og sosialt, og kompetansemiljøet tilknyttet foreningen er av stor betydning for landbruket generelt og det økologiske landbruket spesielt. De biodynamiske gårdene i Norge har en sentral posisjon innen økologisk grønnsaks- og kornproduksjon, gårdsutsalg og lokal foredling.

Som økologisk landbruk blir benevnt som en spydspiss for det norske jordbruket i Nasjonal strategi for økologisk jordbruk (2018-2023), fungerer det biodynamiske landbruket som en spydspiss for det
økologiske landbruket. Kunnskap og erfaringer fra det biodynamiske landbruket bidrar til utviklingen
av et mer miljøvennlig, regenerativt og fremtidsrettet kretsløpsjordbruk generelt.

I dag er BdF medlem av Regelverksutvalget for økologisk landbruk, Norsk Økokontaktmøte og Nettverk for GMO-fri mat og fôr, samt at de bidrar inn i utviklingsprosjekter som bidrar til produksjon og salg av økologisk mat. Foreningens deltagelse i disse foraene gir verdifulle bidrag. I tillegg bidrar BdF vesentlig på følgende områder:

– Positiv omdømmebygging for norsk økologisk og biodynamisk landbruk gjennom å arrangere flere fagdager og kurs for foredlingsvirksomheter og forbrukere nasjonalt, og gjennom månedlige nyhetsbrev og tidsskriftet Herba

– Rekruttering til bondeyrket ved fagdager og utdanningsinitiativer i samarbeid med eksisterende utdanningsinstitusjoner i Norge og Norden

– Ha fokus på inkludering og på det sosiale liv på gården da mange biodynamiske gårder drives i felleskap

– Foreningen driver en praksisbasert 3-årig utdanning: www.bingn.org

– Kunnskapsoverføring og veiledning til bønder som ønsker omlegging til biodynamisk drift

Vi ser i dag ingen andre organisasjoner som mottar tilskudd til organisasjonsstøtte som kan ivareta ovennevnte, og oppfordrer Landbruks- og matdepartementet og Næringskomiteen til å inkludere Biologisk-dynamisk Forening i organisasjonsstøtte- statsbudsjettet LMD 2023. jf. Kap. 1138, post 70.

 

Vennlig hilsen

 

  • Bondelaget v/ Sigrun Pettersborg, næringspolitisk sjef (sign)
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlaget v/Kjersti Hoff, daglig leder (sign)
  • Økologisk Norge v/Markus Hustad, daglig leder (sign)
  • Debio Info v/Idun Leinaas, daglig leder (sign)
  • Debio v/Ole Petter Bernhus, daglig leder (sign)
  • Norsøk v/Turid Strøm, daglig leder (sign)
  • Nofima v/Helga Næs, forskningssjef (sign)
  • Sogn Jord- og Hagebruksskule v/Børre Solberg, rektor (sign)