Innkalling til Årsmøte 6. april

ÅRSMØTET I BIOLOGISK – DYNAMISK FORENING

LØRDAG 6.APRIL KLOKKEN 10.00 TIL 13.30

Årsmøtepapirer ligger nederst på siden.

Kl. 10.00 Velkommen og innlegg ved Ola Aukrust «Fra Vertreterkreis og Tagung / Goetheanum»

Kl. 10.45 Årsmøtet begynner Sak 1/19 Godkjenning av innkallingen til årsmøtet

Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokoll.

Kl. 11.00 Sak 2/19 Årsmelding 2018,  Godkjenning av Årsmelding 2018

Kl. 11.20 Sak 3/19 Regnskap 2018, Godkjenning av Regnskap 2018

Sak 4/19 Budsjett 2019, Godkjenning av budsjett 2019

KAFFEPAUSE MED NOE Å BITE I!

Kl. 12.30 Sak 5/19 Handlingsplan 2019, Godkjenning av Handlingsplan for 2019

Kl. 12.50 Sak 6/18 Vedtektsendring 2.gangs behandling

Regelverksutvalget (tidligere Demeterforvaltningen) og styret foreslår at antall medlemmer i Regelverksutvalget reduseres fra 4 til 3.

Grunnen er: Erfaringen viser at det holder med 3 medlemmer. Vi er en liten forening, det er flere verv som skal fordeles og ikke altfor mange å ta av.

Nåværende ordlyd:

§ 6. DEMETER-VAREMERKET

Foreningen har innregistrert og er eier av Demeter-varemerket i Norge og sørger for at rettighetene blir opprettholdt. Forvaltningen av Demeter- varemerket er overlatt til Regelverksutvalget for Demeter som igjen er ansvarlig overfor årsmøtet. Regelverksutvalget for Demeter består av fire medlemmer som velges to og to om gangen for en toårs periode.

Regelverksutvalget for Demeter konstituerer seg selv.

Ny ordlyd:

…. Regelverksutvalget for Demeter består av 3 medlemmer som velges for 2 år av gangen. Regleverksutvalget for Demeter konstituerer seg selv.”

Kl. 13.00 Sak 7/19  Valg ved valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling 2019

 Styremedlemmer velges for to år.

Varamedlemmer til styret velges for et år.

Styreleder, nestleder og revisor velges for et år.

Demeterforvaltningen, velges for to år.

 Styret i Biologisk-dynamisk Forening består av fem medlemmer og to vara.

 

Styret i Biologisk-dynamisk Forening

 Styremedlemmer (2 år)

Elizabeth Wirsching, valgt 2017 for to år, er på valg, har sagt seg villig til gjenvalg

Odd Jarle Stener-Olsen, valgt 2017 for to år, er på valg, har sagt seg villig til gjenvalg

Finn Dale-Iversen, valgt 2018 for to år, er ikke på valg

Kurt Oppdøl, valgt 2018, er ikke på valg

Mathias Lehrmann, valgt 2018, er ikke på valg

 

Forslag til vedtak:

Årsmøtet velger Elizabeth Wirsching som styremedlem i Biologisk-dynamisk Forening for 2 år.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet velger Odd Jarle Stener Olsen som styremedlem i Biologisk-dynamisk Forening for 2 år.

 

Styrets leder (1 år)

Forslag til vedtak:

Årsmøtet velger Elizabeth Wirsching som styreleder i Biologisk-dynamisk Forening for 1 år.

 Styrets nestleder (1 år)

Forslag til vedtak:

Årsmøtet velger Odd Jarle Stener Olsen som nestleder i Biologisk-dynamisk Forening for 1 år.

 

 Vara (1 år)

Kristin Swärd, valgt 2018, har sagt seg villig til å fortsette som varamedlem.

Ludovica Ansaloni har sagt seg villig til å stille som nytt varamedlem.

Forslag til vedtak:    Årsmøtet velger Kristin Swärd som varamedlem i Biologisk- dynamisk Forening for 1 år.

 Forslag til vedtak:    Årsmøtet velger Ludovica Ansaloni som varamedlem i Biologisk- dynamisk Forening for 1 år.

 

Regelverksutvalget for Demeter (2 år)

Nat Mead tar ikke gjenvalg, og dermed er det 3 medlemmer slik som ønsket i følge 2. gangsbehandling av vedtektsendring § 6. (se ovenfor)

Lene Stangnes, valgt i 2018, er ikke på valg.

Pierre Sachot, valgt i 2018, er ikke på valg

Carl Erik Østlund, valgt i 2018, er ikke på valg

 

Revisor (1 år)

Odd Eide-Fredriksen har sagt seg villig til å være revisor.

Forslag til vedtak:    Årsmøtet velger Odd Eide-Fredriksen som revisor for Biologisk- dynamisk Forening for 1 år.

  

Valgkomite (1 år)

Ellen S. Gabriel, valgt i 2018, har sagt seg villig til gjenvalg

Idun Bjerkvik Leinaas, valgt i 2018, har sagt seg villig til gjenvalg

Christian Høie har sagt seg villig til å komme inn som nytt medlem

Forslag til vedtak:    Årsmøtet velger Ellen S. Gabriel, Idun Bjerkvik Leinaas og Christian Høie til medlemmer i valgkomiteen for 1 år.

 

Ca. Kl. 13.30 Årsmøte slutt

Bergsmyrene 8.3.2019

Styret i Biologisk-dynamisk Forening

Odd Jarle Stener Olsen, Finn Dale Iversen, Mathias Lehrmann, Kurt Oppdøl og Elizabeth Wirsching

Innkalling til Årsmøtet 2019

Årsmelding BDF 2018 signert

Årsregnskap BDF 2018 og budsjett 2019

HANDLINGSPLAN 2019_BDF