Demeter Norge (Demeterforbundet) – vedtekter på høring

Høringsutkast for vedtekter Demeter Norge. Høringsfrist er satt til mandag 7.1.2019.

Sendes til biodynamisk@biodynamisk.no

 

 

Til Høring

Frist 7.1.2019

Vedtekter for Demeter Norge

Grunnlagt  – dato/sted

Epost, Kontakt, Adr

 

1) Demeter og Demeter Norge (DN)

Demeter Norge er en sammenslutning av bønder, foredlere, og andre virksomheter som produserer, omsetter, importerer/eksporterer eller driver formidling av Demeter-varer.

Demeter er et internasjonalt registrert og anerkjent varemerke, som uttrykker tilslutning til sosial tregrening, biologisk-dynamisk landbruk og global solidaritet inspirert av Rudolf Steiner. Varemerket Demeterblomst eies av Biologisk-dynamisk Forening (BDF) og ble registrert i Norge i 1950. Bruken av Demeterblomst og Demeter-logo er regulert gjennom lisensavtaler med International Biodynamic Association (IBDA) og Demeter International (DI).

Debio er sertifiseringsorgan for Demeter i Norge, og bruker logoene i forbindelse med sertifiseringen av Demeter-gårder og utstedelse av sertifikat. Dette gjøres etter avtale og i samarbeid med Regelverksutvalget for Demeter.

Demeter Norge administrerer rettighetene til varemerket Demeter i Norge på vegne av Biologisk-dynamisk Forening, og representerer foreningen som avtalepartner med Demeter International og andre virksomheter.

 

2) Formål

DNs formål er å styrke og utvikle medlemsbedriftene, og støtte utviklingen av biologisk-dynamisk landbruk globalt gjennom aktiv bruk av varemerket Demeter.

DN sitt formål er også å representere varemerket Demeters økonomiske interesser og å ivareta tregrenings-perspektivet på vegne av Biologisk-dynamisk Forening.
DN skal fremme salg av Demeter-produkter i Norge gjennom å bedre forutsetningene for omsetning, import, produksjon og foredling av Demeter-produkter.
DN vurderer og tildeler rett til bruken av varemerket Demeter til merking og profilering av grossist, detaljist, kooperativer, markeder og annet der omsetning av Demeter-produkter finner sted.

DN skal inngå samarbeidsavtaler med økonomiske virksomheter som har import, salg og omsetning av Demeter-produkter som formål.

DN innkrever avgifter på omsetning av Demeter-produkter på vegne av Biologisk-dynamisk Forening i tråd med internasjonalt Demeter-regelverk og i overenstemmelse med samarbeidsavtale mellom Demeter Norge og Demeter International.

DN arbeider i forståelse med landbruksseksjonen ved Goetheanum, Dornach, Sveits, og i samsvar med internasjonal rett og norsk bistandspolitikk.

DN kan drive kurs for ledelsen og ansatte i Demeter-bedrifter når det gjelder produktutvikling.

3) Styret

Demeter Norge ledes av et styre på tre til fem medlemmer og en til to varamedlemmer.  Styremedlemmer velges for tre år av gangen, og slik at ikke alle er på valg samtidig.

Styret velges av Demeter Norges årsmøte. Styret velger selv sin leder og andre funksjoner etter behov.

4) Medlemskap

Bønder, foredlere, grossister og andre virksomheter som produserer, omsetter, serverer, importerer/eksporterer eller driver formidling av Demeter-varer kan bli medlem i DN.

 

5) Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet godkjenner årsberetning, regnskap og budsjett. Årsmøtet velger styret. Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten og størrelsen på bidrag til Biologisk-dynamisk Forening.

 

6) Vedtekter

Styret kan regulere foreningens vedtekter fortløpende i samsvar med endringer i instrukser fra Demeter International, Biologisk-dynamisk Forening, Regelverksutvalget for Demeter, eller av andre hensyn. Endring av vedtekter vedtas av årsmøtet.

 

7) Oppløsning

Hvis Demeter Norge oppløses, skal eventuelle gjenværende midler overføres Biologisk-dynamisk Forening. Hvis denne ikke eksisterer; til annen tilsvarende virksomhet innen feltet etter det sittende styrets beslutning.