Bodin SA rekrutterer!

 

 

Bodin gård utlysning og info                                   

                       

                                                         Invitasjon fra Bodin SA

Vil du bli ekte bybonde

på Bodin Gård?

 

Nyutdannet – Erfaren – Pensjonist – Spesialist?

På leting – Stå på egne bein – Sammen?

 

– la høre fra deg innen

  • 26.juni 2016,

så snakkes vi før sommeren!

 

Bodin SA – Moderne mangesysleri – BODIN ARCTIC  –  ORGANIC CITY FARM


BAKGRUNN

Bodin SA er etablert med formål å videreføre driften på Bodin gård som aktivt bylandbruk, og å etablere gården som arena for regionen i byen. Samvirket er etablert av personer med sammensatt kompetanse, som bedriftsutvikling, økonomiplanlegging, prosjekt- og prosessarbeid, opplevelsesdesign, lokalsamfunnsutvikling, byutvikling, kulturvern, kulturlandskapsarbeid, utdanning i dyreassistert teriapiarbeid, tidligere erfaring fra driftsoppgaver på Bodin gård,  Bodin 4H-gård, Bodø Økologiske Besøkshage, Bodø Andelslandbruk SA, Vågønes Venner og Vågønes parsellhager.

Styrken til gruppen i Bodin SA er evnen til å tenke langsiktig, «utenfor boksen», er idérikdom og skolering i å utvikle fra ide til konkrete prosjekt, og samtidig ha beina på bakken. Gruppen har erfaring fra egen gründervirksomhet og etablering. Vi inviterer deg/dere med.

 

Bodin SA overtok driften av Bodin gård 1. januar 2016. Samvirket har kjøpt resten av kyrne på gården og supplert med nye, vi leier driftsbygning, garasje, maskiner, en del av melkekvoten og hele innmarka. For å utvikle gården som arena, og for å utvikle et gjennomført økologisk landbruk, har Bodin SA bedt om å få leie hele tunet og utmarka på gården i tillegg. Videre skal Bodin SA stå for landbruksdrifta på Vågønes gård som ligger sammen med Bodin på Rønvikjordene. Et samarbeid med Nordland psykiatriske sykehus om dyreassistert terapiarbeid er allerede reetablert.

 

Arena og aktører

På den ene siden arbeider Bodin SA med å forberede etablering av en sammensatt landbruksvirksomhet med et mangfold produksjoner som tilrettelegger for lokal mat og videreforedling av produkter. I tillegg vil vi utvikle gården som arena for andre.

 

MÅLSETTING

Utvikle Bodin gård til ett av tre nav på Rønvikjordene, i samspill med Kultursenteret og med Vågønes gård. Utvikle driften med stor kontaktflate mot innbyggerne i Bodø og utvikle virksomheter direkte koblet mot offentlige og private virksomheter i byområdet, organisasjoner, familier og privatpersoner. Dokumentere arbeidet ved å involvere studentmiljøet og forskningsmiljøet.

 

STRATEGIER

Forretningsideen bygger på å organisere slik at det dannes en klar, solid og fleksibel over­bygning. Med ny samvirkelovgivning tilfredsstilles dette ved å etablere samvirket Bodin SA. I etablerings­fasen omfatter samvirket få, sentrale andeler; melkeproduksjon, livdyrproduksjon, små fé med mer. Utviklingsarbeidet foregår i regi av samvirket. Etter hvert som konseptene er klare for etablering, organiseres de som nye, frittstående enheter med en organisering tilpasset driverne, innholdet og oppgaven. De aktive deltagerne former, driver og eier virksomheten sin. Samtidig har den nye virksomheten medansvar for samvirkets oppgaver og har andel i Bodin SA.

 

UTMARKA

Gode opplevelser. Læring. Ny næring. Beiting. Mulig brukerkonflikt skal forebygges

Vår drift er avhengig av alle ressursene på gården. Bruken av utmarka er derfor sentral. Vi må arbeide tett med Bodø kommune, andre skogeiere, friluftsliv og organisasjoner for flerbruks­planlegging av utmarksarealet. Deler av drifta vil inngå i arbeid med grønn omsorg og utvikling av alternativ læringsarena. Virksomheten i skogen og utmarka skal designes slik at det gjør deltagelse mulig og at det skaper gode opplevelser som kan inngå i gårdens kommersielle tilbud.

Vi vil utvikle tilbud og aktiviteter i Lifoten, nye kulturlandskapstiltak på Asylsetra, bearbeide stinett og skiløyper til gjensidig nytte, og unngå at gjerder rundt beiteområder i marka blir barrierer. Vi vil avtale tiltak som terrengsykkelanlegg, fugletitting, speiding, fisking, uteskole og -barnehage og annen ferdsel med aktuelle grupper.

 

INNMARKA

Variert. Sammensatt drift. Arbeidsintensive produksjoner for å øke tilstedeværelse og synlighet av virksomheten. Økologisk landbruk. Mindre maskiner – flere hender

Innmarka vil preges av variert husdyrhold og noen variable og noen mer permanente plante­produksjoner. Vi vil satse på større kulturlandskaps- og lokalklimatiltak som vil endre karakteren på jordene fra en åpen til en noe mer parkmessig karakter. Dette vil skje med fokus både på produksjons­vilkårene, men også på opplevelseskvalitetene. Dette påvirker også prioriteringer vedrørende husdyrholdet. Vi vil prioritere mindre og lettere maskiner der det løser oppgavene, og redusere omfanget av de største og tyngste redskapene. Dyreholdet vil legges opp slik at en større del av transportarbeidet utføres av dyra sjøl ved at de beveger seg mellom.

 

MODERNE MANGESYSLERI

I 2016 vil kjernevirksomheten stort sett kun ha arbeidsplasser knyttet til mjølkeproduksjonen. I løpet av første driftsår vil det kunne etableres flere på gården. I denne etableringsfasen må mye av Bodin SA sitt arbeid og etableringsvirksomheten foregå som ulønnet arbeid kombinert med inntekt fra annet arbeid utenfor gården. Nye arbeidsplasser etableres etter hvert som oppgavene er avklart og drivkreftene er klare til å bli tatt opp i samvirket. Innenfor samvirket vil vi bygge opp et moderne mangesysleri der innmark, utmark, tun og bygninger og bynærheten blir satt i system. Du kan gjerne delta i flere virksomheter.

 

Bodø, 8. juni 2016

 

For Bodin SA,

Håkon B Bø

styreleder

 

 

FRAMDRIFTSPLAN -se: Bodin gård utlysning og info

Etablering og utvikling 2016-2018

Framdriftsplanen vil bli revidert ved behov, med de virksomheter og hendelser som til enhver tid planlegges eller ønskes.

REKRUTTERING OG DELTAKELSE

En tumleplass med 6-700 mål jord gir mange muligheter, og vi vil gi plass til flere som vil være bybønder sammen med oss. Vi er fire med andeler nå, og vil bli flere.

Vi tok over 1. januar, og i vinter har det dreid seg om å komme i gang igjen med melkeproduksjon.  Bodø Andelslandbruk SA starter opp nå i juni, og vi omgis av flere mindre økosamarbeid, besøkshage og parsellhage. I sommer kommer en lite grønnkålproduksjon i gang. Det er en bra start.

Bodin SA på Bodin Gård leter etter nye medspillere som vil skape noe. Vi tror det kan være deg?

Det er nå vi er i startblokkene, og da er mulighetene for å prege utviklingen av bylandbruket vårt best!

 

MULIGE OPPGAVER

Samvirket ble dannet ved nyttår og har allerede en stor flokk melkekyr, rikelig kvote og ønsker gjerne å foredle melk på gården. I denne produksjonen ønsker vi velkommen to til fire selvgående, pågangsvillige personer, kanskje flere, som vil utvikle sitt eget levebrød innenfor et fellesskap. Tanken er at melkeproduksjonen vil bli en egen virksomhet fra januar 2017 eller før.

Er dere interessert i å drive god økologisk eng, NRF- og STN-ku, småfe, høns, utegris, drive bærproduksjon eller grønnsak- og potet, hos oss, vil vi snakke med dere! Vi inviterer interesserte til å presentere seg for oss som skal drive Rønvikjordene midt på landet midt i byen i Bodø.

Og om du vil produsere noe annet eller har tanker om videreforedling eller omsetning, vil drive med terapiarbeid, opplæring, daglig ledelse, bake, skape matopplevelser eller basere deg på utmarka. Kom igjen! Vi hører gjerne mer om det.

– Eller kanskje du bare vil bidra til dugnaden? Frivillige hjelpere er selvsagt velkomne.

Kontakt oss. Du er velkommen til et besøk eller en prat.

Nå før ferietida vil vi gjerne høre fra deg på e-post innen 26. juni 2016 for å kunne ta imot henvendelsen på en god måte. Send oss en kort presentasjon av deg/dere, hva dere vil drive med, og hva slags erfaring dere har. (- Send gjerne en presentasjon etter fristen hvis det passer dere bedre, men da vil vi kanskje måtte bruke litt mer tid på å svare.)
Noen av oppgavene vi trenger eller kan ta imot folk til er i melkeproduksjonen og en ny daglig leder-rolle.

 

OPPGAVER FOR DAGLIG LEDER

Daglig drift og daglig ledelse av Bodin SA

Oppfølging av virksomhetene og folkene på gården

Koordinere mot andre prosjekter på og nært gårdens arealer (utbyggings- og anleggsprosjekter)

Inspirere, motivere og se muligheter
Forberede og tilrettelegge saker for styret
Planleggings- og strategiarbeid

Rollen krever erfaring fra og forståelse for landbruksproduksjon og foredling, praktisk orientering, systematisk arbeidsform, omgjengelighet og interesse for folk

 

OPPGAVER FOR MELKEPRODUKSJON

Drive og utvikle melkeproduksjon og storfe, planlegge og utføre onnearbeid og engproduksjon, tilrettelegge arbeidsoppgaver, produksjon og foredling slik at mange kan delta på mange nivå.

Det meste av jorda er lagt om til økologisk, men fjøset gjenstår. Der har vi tatt første steg i samarbeid med Økomjølkprosjektet.

 


SMÅ OG STORE MULIGE DELOPPGAVER (ABSOLUTT IKKE UTTØMMENDE!)

Melkeproduksjon ku (maskinmelking)

Stell og foring av kyr, ungdyr og kalver (fjøsstell)

Rengjøring og rydding i garderober og oppholdsrom

Transport av fór med traktor/henger

Agronomi. Utvikle planteproduksjonen, forbedre enga, øke fruktbarheten

Gartneroppgaver. Planting, stell og høsting av grønnsaker og bær

Onnearbeid, høsting av fór (kjøring av traktor og redskap)

Tilsyn med dyr på beite, flytting av dyr mellom beiter.

Landbruksmekanikere. Ettersyn og vedlikehold av maskinparken

Enkelt vedlikehold inne og ute, småsnekring, gressklipping, ettersyn av gjerder og porter. Oppsett av permanente og flytting av mobile gjerder (strømgjerder)

Ombygging. Elektriker, rørlegger, murer, flislegger og snekkeroppgaver ved ombygginger i fjøs og andre bygninger på gården

Utmark. Rydding av skog og ettersyn av stier og beiter. Klopplegging, bruer, gjerdeklyv, islandsporter

Kontaktarbeid. Kontakte, motivere og informere frivillige

Opplæring. Gjennomgang av rutiner og instruere i redskaper og arbeidsoppgaver

Etablering. Veilede og bistå etablerere for å komme i gang med egen virksomhet på gården

Utvikling. Prosjektledelse for utviklingsoppgaver.

Planlegging. Lage samvirkets og gårdens styringsdokumenter

Driftsoppgaver. Søknadsarbeid. Økonomiarbeid. Rekrutteringsarbeid

Regnskap. Bistå eller stå for regnskapstjenester og budsjett- og regnskapsrutiner

Kurs. Lage eller undervise på Kurs/kursdager. Høsting, oppbevaring og foredling av produkter, matlaging, baking, håndverk og teknikker.

Salg. Omsetning og formidling av produkter. Andelsavtaler med store og små kunder.

Servering. Utvikle enkle kafétilbud eller mattilbud

Arrangør. Produsere møter, sammenkomster og arrangementer.

Koordinerer. Fordele oppgaver og utvikle samarbeid.

 

Kontakt Bodin SA

Adresse:                  Thalleveien 32, 8076 Bodø

Mobil:                     Håkon – 905 36 166                            Vemund – 482 49 765

e-post:                     hakon@heltgronn.net                      vemund_kristiansen@hotmail.com