Velkommen til Årsmøtet/generalforsamlingen i Nordisk Forskningsring for Biodynamisk Odling på fredag den 17. april 2020 kl. 13.00

Møtet blir på Skype (Internett) og du kan send epost til ellen.s.gabriel@gmail.com for å melde deg på innen 14. april.

 

DAGSORDEN for Årsmødet/generalforsamlingen i Nordisk Forskningsring for Biodynamisk Odling,

Val av ordførande før møtet

1. Møtets kallande/indkaldelse

2. Val av sekreterare før møtet

3. Val av justerare av protokoll

4. Styrelsens veksamhetsberättelse 2019

5. Ekonomisk redovisning 2019

6. Revisjonsberättelse 2019

7. Frågan om ansvarsfrihet for styrelsen/ Godkendelse af årsberetningen

8. Val av nye ledamøter/bestyrelsesmedlemmer i styrelsen før 2 år. Se nederst

9. Val av ordførande/formand før 1 år.

10. Val av revisorer før 1 år.

11. Øvriga frågor/evt.

12. Møtets avslutning

Vedr. Pkt. 8:

Niels Jensen (DK) valgt i 2019 er ikke på valg.

Ellen Gabriel (N) valgt i 2018 er på valg. Hun har sagt seg villig til gjenvalg.

Marianne Jaakkola (F) valgt i 2018, Har sagt sig villig til gjenvalg

Lovisa Solbar (S) valgt i 2019 er ikke på valg.

Vedr. Pkt. 9:

Klaus Loehr-Petersen (DK) valgt i 2019, er på valg. Han har sagt seg villig til gjenvalg

Vedr. Pkt 10: Marianne Jung Christensen er på valg. Er villig til genvalg

Vi beder venligst medlemmerne om at betale kontingent/medlemsafgift for 2020.

Min. 50 kr. (national valuta) kan overføres til følgende konti:

Biologisk-Dynamisk Forening, Norge, Konto nr 1254 05 04251 Husk navn og mærket ’NFR 2018’ i tekstfeltet

Biodynamiska Foreningen, Sverige, Svenskt plusgiro: 46 81 28-4 mærket ’NFR 2018’ i tekstfeltet

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, Danmark. Regnr. 8401 konto 1100215, mærket ’NFR 2018’ i tekstfeltet.

Finland: 5 Euro til Biodynaamisen yhdistyksen – info om konto/tili på info@biodyn.fi

Det er vigtigt med mange medlemmer af Nordisk Forsknings Ring af hensyn til opbakningen fra den schweiziske fond LBB, der støtter NFR med midler hvert år.

Med venlig hilsen

NFRs ordførende/formand: Klaus Loehr-Petersen klp@pedersholm.dk